Our Sponsors

Luyện kĩ năng nghe đề thi học kì 1 tiếng Anh 8 || Sách mới

- Luyện kĩ năng nghe đề thi học kì 1 tiếng Anh 8 || Sách mới
Website video6789.com chia sẻ tới các bạn tài liệu nghe tiếng anh dành cho các cấp học với nội dung chủ yếu là các file nghe trong các đơn vị bài học, bài kiểm tra thường xuyên và định kì, bên cạnh đó còn cả những mẫu file nghe cho các bài thi học kì. Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đừng quên chia sẻ website tới các thành viên khác. Hãy đăng kí kênh youtube, bật chuông thông báo để thường xuyên cập nhật nội dung bài đăng mới ở liên kết : https://goo.gl/TAVd74I. Listen to the conversation about living in the countryside in Japan. Circle A, B or C to answer each question. You will listen TWICE.
1. Where is Sam living now?
 • A. in England     
 • B. in Japan     
 • C. in Europe
2. What does he like about the village?

 • A. the mountains 
 • B. the ocean 
 • C. the pollution
3. How does he feel about the people in the village?
 • A. difficult
 • B. friendly
 • C. easy
4. Which among these is true about Sam's attitude towards the weather in the village?
 • A. He likes it very much.
 • B. He thinks it is comfortable.
 • C. He hates it.
5. What is the most unusual about the village in Sam's opinion?
 • A. There are many snakes.
 • B. All snakes are green.
 • C. Snakes like to stay in his office.
II. Listen to Amy talking about British unusual festivals. Match the festival with its correct information. You will listen TWICE.
1. Pancake Festival                                             A. The winner gets lots of lettuce.
2. Who can pull the ugliest face?                       B. The festival ends with a massive firework display.
3. World Championship Snail Racing                C. Frying pans can’t be lacked in this festival.
4. Cheese rolling festival                                    D. The festival takes place down the hills.
5. Burning the Clocks Festival                           E. The winner had no teeth.* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Đăng nhận xét

0 Nhận xét